Meteen naar de inhoud
Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Via isolatiebedrijfgroningen.com kunt u gratis en vrijblijvend een offerte aanvragen met betrekking tot isolatie van uw woning. Nadat u een aanvraag tot offerte heeft ingediend via een van onze online contactformulieren of e-mail, wordt de aanvraag door een externe partner bekeken en doorgestuurd naar een of meerdere bedrijven uit de regio die u een aanbieding kunnen doen. Op deze manier brengt ROVAVO geheel kosteloos en vrijblijvend particulieren en bedrijven bij elkaar zonder dat u ergens aan vast zit.

De rol van ROVAVO gaat nooit verder dan het faciliteren van vraag en aanbod en ROVAVO is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van deze contacten. De bedrijven naar wie de offerteaanvragen worden doorgestuurd zijn zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van het contact met u als potentiële klant. ROVAVO is op geen enkele wijze inhoudelijk of anderszins betrokken bij het tot stand brengen van een overeenkomst tussen u en de opdrachtgever en geeft geen garantie op de geleverde diensten of uitgevoerde werkzaamheden.

Informatieverstrekking

Wanneer u persoonsgegevens, technische kenmerken of andere informatie via de website verstrekt, gaat u ermee akkoord dat ROVAVO deze informatie verwerkt en/of doorstuurt naar externe partners en bedrijven. U garandeert dat de informatie of het materiaal juist, volledig en actueel is en geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden of anderszins onrechtmatig is. De manier waarop wij omgaan met de door u verstrekte gegevens is vastgelegd in de privacyverklaring.

ROVAVO is niet aansprakelijk jegens u voor welke directe of indirecte schade dan ook. Gebreken van welke aard dan ook, teleurstelling bij u of afwijkingen ten opzichte van door de uitvoerende bedrijven aangeboden diensten, geven generlei recht op schadevergoeding en/of verrekening. ROVAVO zal op geen enkele wijze partij hoeven te zijn bij een eventueel geschil tussen een bezoeker c.q. gebruiker van de website en het uitvoerende bedrijf of een derde. U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het vastleggen van goede afspraken met het bedrijf dat uw werkzaamheden uitvoert.

De website isolatiebedrijfgroningen.com is eigendom van ROVAVO, gevestigd te Groningen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76849260. ROVAVO besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van deze website en streeft ernaar om de verstrekte informatie zo volledig en actueel mogelijk weer te geven. ROVAVO spant zich naar beste kunnen in om fouten en/of onvolkomenheden in de website te voorkomen zonder dat volledig te kunnen garanderen. Aan informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

ROVAVO is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvolkomenheden op de website of voor inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, privacyregelgeving, publicatie en/of communicatie door ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van deze website. ROVAVO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit of enigerlei verband houdt met gebruik van deze site.

ROVAVO is niet verantwoordelijk voor aan deze website gekoppelde bestanden of webpagina’s van derden. ROVAVO heeft niet het beheer over de inhoud van die koppelingen en verleent geen garantie met betrekking tot de betrouwbaarheid en juistheid van die informatie. Koppeling houdt in geen enkel geval bekrachtiging in. Eventuele links naar websites van derden zijn louter informatief van aard.

Alle rechten voorbehouden

ROVAVO behoudt zich alle rechten, waaronder auteursrechten, merkrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alles wat op deze website staat. Niets van deze website mag worden overgenomen, vermenigvuldigd, verspreid of op een andere manier aan anderen ter beschikking worden gesteld zonder uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van ROVAVO.

Wijziging voorwaarden

Door gebruik te maken van isolatiebedrijfgroningen.com gaat u automatisch akkoord met de gebruikersvoorwaarden. ROVAVO kan deze gebruiksvoorwaarden wijzigen en/of aanvullen en kan dit doen zonder enige kennisgeving daarvan. De meest actuele gebruiksvoorwaarden zullen op deze pagina te vinden zijn. Als u de website blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van deze gebruiksvoorwaarden, accepteert u daarmee de gewijzigde en/of aangevulde gebruiksvoorwaarden onherroepelijk.

Als u niet met de gebruiksvoorwaarden akkoord wenst te gaan of niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde gebruiksvoorwaarden, verzoeken wij u deze website verder niet te bezoeken of te gebruiken. ROVAVO adviseert u daarom regelmatig op deze pagina te kijken voor eventuele veranderingen die zijn doorgevoerd.

Rechtsgeldigheid

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Met deze voorwaarden wordt niet beoogd de aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarbij het uitsluiten van aansprakelijkheid niet is toegestaan volgens de geldende Nederlandse wet. Alle geschillen in relatie tot deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Groningen, november 2021